กรณีศึกษา:

TNT EXPRESS

TNT Express

Customer Profile
TNT Express, one of the world’s largest express delivery companies, moves 4.7 million parcels, documents and pieces of freight every week to more than 200 countries in Europe, China, South America, the Asia-Pacific and the Middle East.

The Challenge
TNT Express had a time-consuming manual procedure in place for 40 percent of customer payments received into their accounts receivable area. To allocate these inbound payments, employees were required to get up from their desks to search through printed, non-organized bundles of remittances. It was a slow and difficult task to locate the right remittance.

The Recall™ Solution
The solution involved a comprehensive consultation and the development of an improved workflow process, including digital document management, scanning, indexing, archiving and Web-based access/retrieval.

Functional Details
All faxed, mailed and emailed remittances are scanned, indexed and directly uploaded into ReView® Powered by OnBase®. Documents can be viewed and searched digitally by employees from their desks using Application Enabler, which allows the team to continue working within the familiar SAP applications.

Results
  • Workflow improvements – Deep consultative efforts led to the development of an improved workflow with familiar applications. Improvements made throughout the pilot phase allowed for a smooth transition and quick employee adoption. 
  • Efficiency – Implemented a user-friendly solution that enabled TNT to streamline their business processes appropriately. 
  • Customer satisfaction – Customized solution developed to meet TNT’s needs and fit within their existing accounts receivable process. Flexible and dynamic solution that meets the organization’s changing requirements, along with the ability to expand as business needs evolve and grow. 
  • Sustainability – Digital solution resulted in reductions in paper and printing, supporting TNT’s corporate environmental responsibility objectives. TNT Express continues to explore further applications for Recall’s business process expertise and the ReView product to streamline its processes. 

Recall Folder

RESOURCES

Recall Case Study

กรณีศึกษา

การอัปเดตเอกสารที่ล้าสมัยแล้วด้วยระบบการจัดทำภาพ

มาดูวิธีที่ Recall™ ช่วยแนะนำบริษัทประกันภัยรายใหญ่ของบราซิลในการบริหารจัดการเอกสารอย่างครบวงจร ทั้งเอกสารดิจิตอลและเอกสารทางกายภาพ

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

สถาบันทางการเงินปรับปรุงระบบการสมัครบัตรเครดิตให้เป็นแบบดิจิตอล

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินที่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งที่ได้ยกเลิกหน่วยปฏิบัติงานแบ็คออฟฟิศที่ดูแลเรื่องบัตรเครดิต และช่วยให้กระบวนการสมัครรวดเร็วยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

การดึงข้อมูลมาใช้และการจัดเก็บข้อมูลนอกสถานที่อย่างปลอดภัย

เรียนรู้วิธีที่ Recall™ ได้พัฒนาแนวทางที่สร้างสรรค์และคุ้มค่าใช้จ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาระบบจัดเก็บแฟ้มเอกสารที่มีจำนวนมหาศาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม
Recall Video

VIDEO

RECALL DIGITAL SOLUTIONS

Recall offers scanning, conversion and integrated information management with the most advanced software available.

Watch Now