โบรชัวร์:

DPS BROCHURE

Data Protection Services
In today’s world of mobility and virtual access, backing up data in-house and on site is not enough. For one, there is simply too much information being transmitted to manage. And more important, the information is much too vital to your company to leave to chance.

That’s why Recall offers services that securely store your data and enable your business to quickly get back up and running after a disaster.
Recall Folder

RESOURCES

Recall Case Study

CASE STUDY

INVESTOR SERVICE ADOPTS VAULTED DATA STORAGE

Learn how Recall™ delivered a state-of-the-art vault monitoring and storage solution to a global investor services firm.

Read More
Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้ตีพิมพ์ที่ใช้บริการการปกป้องข้อมูล

Recall™ ช่วยลดต้นทุนในฐานะผู้ให้บริการระดับสากลรายเดียวที่ทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลของผู้ตีพิมพ์และการบริหารจัดการเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้รับประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Recall™ ช่วยให้ผู้ขายประกันภัยสามารถจัดการกับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในระดับที่ดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม
Recall Video

VIDEO

RFID

Recall's innovative RFID technology provides unmatched speed to identify, track and audit your files and documents.

Watch Now
Recall Case Study

BROCHURE

CHAIN OF CUSTODY FOR SECURE DESTRUCTION

Recall follows strict chain-of-custody procedures from pickup to destruction to secure your confidential documents.

Read More