โบรชัวร์:

EMD BROCHURE

Secure Destruction
Making sure that your proprietary information is safeguarded and securely destroyed is our ultimate objective. Our innovative technology enables Recall to deliver on that promise at all stages of the destruction process.

From pickup to destruction, we track and record at each step of the process. Our proven methods mitigate risk and free up resources, enabling your business to focus on your customers. 

We follow strict security measures to enforce a chain of custody. This procedure ensures all confidential documents are safe during transportation and rendered unrecognizable once destruction is complete.
Recall Folder

RESOURCES

Recall Case Study

CASE STUDY

INVESTOR SERVICE ADOPTS VAULTED DATA STORAGE

Learn how Recall™ delivered a state-of-the-art vault monitoring and storage solution to a global investor services firm.

Read More
Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้ตีพิมพ์ที่ใช้บริการการปกป้องข้อมูล

Recall™ ช่วยลดต้นทุนในฐานะผู้ให้บริการระดับสากลรายเดียวที่ทำหน้าที่ปกป้องข้อมูลของผู้ตีพิมพ์และการบริหารจัดการเอกสาร

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

กรณีศึกษา

ผู้รับประกันภัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

Recall™ ช่วยให้ผู้ขายประกันภัยสามารถจัดการกับความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลได้โดยไม่ที่ยังคงไว้ซึ่งความปลอดภัยในระดับที่ดีเยี่ยม

อ่านเพิ่มเติม
Recall Case Study

CASE STUDY

ACE HARDWARE

Here’s how Recall™ produced an 80 percent cost savings with a new service to manage backup tapes for Ace Hardware.

Read More
Recall Video

VIDEO

RFID

Recall's innovative RFID technology provides unmatched speed to identify, track and audit your files and documents.

Watch Now