ข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ ("ไซต์") จัดทำขึ้นโดย Recall Corporation ("RECALL") มีการควบคุมดูแลการใช้งานไซต์นี้ของคุณตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ และคุณควรอ่านข้อตกลงเหล่านี้โดยละเอียดก่อนใช้งานหรือเข้าถึงไซต์นี้

ข้อกำหนดเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ RECALL แต่เพียงผู้เดียว การที่คุณใช้งานไซต์นี้ต่อภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวเท่ากับว่าคุณยอมรับข้อกำหนดใหม่เหล่านั้นด้วย หากคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดใดๆ ในอนาคต โปรดอย่าใช้งานไซต์นี้หรือดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ จากไซต์นี้

RECALL สามารถยุติ เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเนื้อหาส่วนใดๆ ของไซต์นี้ รวมถึงการให้บริการคุณลักษณะใดๆ ได้ทุกเมื่อ RECALL สามารถลบ ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ รวมถึงเนื้อหาดังกล่าวของบุคคลอื่นที่อยู่บนหรือออกจากไซต์นี้ได้ RECALL สามารถกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณลักษณะและบริการบางอย่างหรือจำกัดการเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ต้องรับผิดแต่ประการใด RECALL สามารถยุติการใช้งานไซต์นี้ของคุณได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว 
ทรัพย์สินทางปัญญา
ลิขสิทธิ์
เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในไซต์นี้ รวมถึงการออกแบบ ข้อความ ซอฟต์แวร์ รูปเขียนเชิงเทคนิค โครงแบบ กราฟิก ไฟล์อื่นๆ ตลอดจนการเลือกสรรและการจัดวางสิ่งเหล่านั้น (“เนื้อหา”) ถือเป็นลิขสิทธิ์ตาม Copyright © 2002 RECALL ("ลิขสิทธิ์ของ RECALL”) หรือเป็นทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของ RECALL บริษัทแม่ บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของตน และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต มีการสงวนลิขสิทธิ์ไว้ทั้งหมด เนื้อหาดังกล่าว (ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน) ไม่สามารถดัดแปลง คัดลอก แจกจ่าย ทำกรอบ ทำซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ ดาวน์โหลด นำไปแสดง ประกาศ ส่งต่อ หรือจำหน่ายไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือด้วยวิธีการใดก็ตาม ทั้งนี้โดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตล่วงหน้าจาก RECALL ยกเว้นว่าคุณอาจจะดาวน์โหลดและพิมพ์เนื้อหาเพื่อการใช้งานซึ่งไม่ได้เป็นไปในทางแข่งขันหรือทำให้เสื่อมเสียสิทธิแก่ RECALL ตราบใดที่คุณยังคงรักษาลิขสิทธิ์หรือคำประกาศกรรมสิทธิ์ทั้งหมดไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่าความยินยอมที่จำกัดนี้สามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อและมิได้รวมถึงความยินยอมให้นำเนื้อหาดังกล่าวไปเผยแพร่ซ้ำบนไซต์ใดๆ ในอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือเอ็กซ์ทราเน็ต หรือนำข้อมูลดังกล่าวใส่รวมเข้าไปในในฐานข้อมูลหรือชุดการรวบรวมอื่นใด การใช้เนื้อหานี้ในลักษณะอื่นใดเป็นการกระทำต้องห้ามโดยเคร่งครัด คุณยังได้ยอมรับอีกด้วยว่าคุณจะไม่ใช้กลไกทางอิเล็กทรอนิกส์หรือกลวิธีอื่นใดในการตัดทอน รวบรวม หรือจัดเก็บข้อมูลหรือเขตข้อมูลใดๆ จากไซต์นี้ โดยรวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงแค่ข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้า หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาข้อมูลที่คุณสงวนลิขสิทธิ์ไว้นั้นได้ถูกนำมาใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมบนไซต์นี้ โปรดติดต่อเราโดยทันที 
เครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายการค้าทุกประเภทบนไซต์นี้จัดว่าเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ RECALL บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของตน หรือผู้ออกใบอนุญาตให้บริษัทของตน ห้ามคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้งานเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยไม่รับหนังสืออนุญาตล่วงหน้าจาก RECALL ส่วนหัวกระดาษ กราฟฟิกที่ทำขึ้น ไอคอนปุ่ม และแบบตัวอักษรทั้งหมดเป็นเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า และ/หรือส่วนประกอบทางการค้าของ RECALL หรือบริษัทในเครือของตน และห้ามมิให้มีการคัดลอก เลียนแบบ หรือใช้งานไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตล่วงหน้าจาก RECALL เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ชื่อผลิตภัณฑ์ และชื่อหรือโลโก้บริษัทอื่นๆ ซึ่งแสดงบนไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของแต่ละรายเหล่านั้น หากคุณเชื่อว่าเครื่องหมายการค้าของคุณได้ถูกนำมาใช้อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสมบนไซต์นี้ โปรดติดต่อเราโดยทันที 
นอกจากนี้ หากคุณต้องการใช้โลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของ RECALL โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา

0สิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการของ RECALL อาจจะครอบคลุมอยู่ในสิทธิบัตรตั้งแต่หนึ่งฉบับขึ้นไป หรืออาจประกอบด้วยความลับทางการค้าและ/หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ของ RECALL
RECALL ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในสิทธิบัตร ความลับทางการค้า และข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ห้ามมิให้มีหรือมิได้บอกเป็นนัยว่าอนุญาตให้มีการโอนสิทธิหรือให้สิทธิภายใต้สิทธิบัตรใดๆ ตามบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ คุณได้ยอมรับว่าจะไม่ละเมิดสิทธิดังกล่าว หรือกระทำการแปลงกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกส่วนผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใดๆ ของ RECALL

ซอฟต์แวร์
คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ อันรวมถึงไฟล์หรือภาพที่สร้างขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ รหัส และข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์นี้ (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") ซึ่งใช้งานหรือเข้าถึงได้ผ่านทางไซต์นี้เพียงเพื่อการเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว โดยมีเงื่อนไขว่าการใช้ในลักษณะดังกล่าวมิได้เป็นไปในทางแข่งขันหรือทำให้เสื่อมเสียสิทธิแก่ RECALL และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้โดยชัดแจ้งบนไซต์นี้ RECALL เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือใบอนุญาตที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในซอฟต์แวร์นี้ คุณยอมรับว่าจะไม่คัดลอก แจกจ่าย จำหน่าย ดัดแปลง แปลงกลับ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน หรือสร้างชิ้นงานซึ่งพัฒนาขึ้นจากซอฟต์แวร์ดังกล่าว

ข้อปฏิบัติของผู้ใช้ - ทั่วไป
การใช้งานไซต์นี้เท่ากับว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติดังนี้ คือ

ไม่ขัดขวางหรือเข้าแทรกแซงการรักษาความปลอดภัยไซต์นี้
ไม่ขัดขวางหรือเข้าแทรกแซงบริการ ทรัพยากรระบบ บัญชี เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับหรือสามารถเข้าได้ผ่านไซต์นี้
ไม่ขัดขวางหรือเข้าแทรกแซงการเข้าใช้งานไซต์นี้โดยผู้ใช้อื่นใด
ไม่อัพโหลด โพสต์ หรือส่งไวรัสหรือไฟล์ที่เป็นอันตราย ทำให้ยุ่งเหยิง หรือเป็นไปในเชิงทำลายใดๆ ผ่านหรือบนไซต์นี้
ไม่เปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่เสนอโดยหรือผ่านทางไซต์นี้
ไม่ใช้หรือพยายามที่จะใช้บัญชี บริการ หรือระบบของผู้อื่นโดยมิได้รับอนุญาตจาก RECALL หรือไม่สร้างหรือใช้ข้อมูลประจำตัวที่เป็นเท็จบนไซต์นี้
ไม่ส่งข่าวขยะ จดหมายลูกโซ่ ไปรษณีย์ขยะ หรืออีเมลที่ส่งถึงส่วนรวมโดยมิได้ร้องขอประเภทอื่นใดผ่านหรือบนไซต์นี้เพื่อไปยังปัจเจกบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่มิได้ยินยอมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการส่งไปรษณีย์ประเภทดังกล่าว
ไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณให้ผู้อื่นทราบไม่ว่าจะในหรือนอกไซต์นี้
ไม่พยายามที่จะได้มาซึ่งการเข้าถึงไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์นี้ซึ่งจำกัดไว้ว่าไม่ให้เข้าถึงได้โดยทั่วไป
การติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านทางไซต์นี้
หากมิได้รับหนังสือยินยอมเป็นอย่างอื่นจาก RECALL เท่ากับคุณยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารหรือข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งผ่านไปยังบุคคลใดๆ ผ่านทางไซต์นี้ โดยรวมถึงและมิได้จำกัดแค่คำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวคิด แผนงาน บันทึก ข้อมูลทางบัญชี หรือเนื้อหา ข้อมูล หรือสารสนเทศอื่นๆ (รวมเรียกว่า "ข้อมูลข่าวสาร") มิได้เป็นความลับ และเมื่อมีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยัง RECALL ผ่านทางอีเมลหรือกลวิธีอื่นๆ แล้ว เท่ากับว่าคุณให้ RECALL ได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ไม่อาจเพิกถอนได้ ไม่เป็นการเฉพาะตัว ไม่มีค่าสิทธิ์ ให้สิทธิ์การใช้งานระดับย่อยได้ และใช้ได้ทั่วโลก (โดยรวมถึงแต่มิได้จำกัดแค่ใบอนุญาตลิขสิทธิ์) ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวในสื่อใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณยอมรับและยินยอมให้ RECALL สามารถรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ในระหว่างความสัมพันธ์ของเราได้โดยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งมีการอ้างอิงขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารนี้เสมือนหนึ่งว่าได้ระบุไว้อย่างครบถ้วนแล้วในข้อกำหนดในการใช้เหล่านี้ RECALL ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแก่ผู้ใช้งานไซต์นี้ ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือคุณจึงต้องไม่ลืมตรวจสอบและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ RECALL นี้เสมอเมื่อเข้าเยี่ยมชมไซต์นี้ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับคำแนะนำครบถ้วนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลข่าวสารใดๆ ของคุณภายหลังจากนี้โดย RECALL

ข้อจำกัดเกี่ยวกับเนื้อหาของไซต์
จะเชื่อถือได้ว่าเนื้อหาที่มีอยู่ผ่านทางไซต์นี้มีความถูกต้องแม่นยำ อย่างไรก็ตาม คุณมีสิทธิประเมินความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลข่าวสารดังกล่าวและประโยชน์ของข้อมูลนั้นได้โดยอิสระตามความต้องการเฉพาะของคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลทั้งหมดบนไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของคำปฏิเสธความรับผิดชอบในหัวข้อที่ 7 ข้างล่างนี้

ลิงก์และเนื้อหาของบุคคลอื่น
ลิงก์ไปยังไซต์อื่นๆ

ไซต์นี้อาจจะมีลิงก์ไปยังไซต์อื่นเป็นครั้งคราว ลิงก์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานไซต์นี้เท่านั้น และมิได้ถือเป็นการสนับสนุน การให้การอุปถัมภ์ หรือการให้คำแนะนำว่าดีโดย RECALL หรืออยู่ในความรับผิดชอบของ RECALL สำหรับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงกันเหล่านี้ เนื้อหา บริการ หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีอยู่บนหรือเสนอผ่านไซต์ดังกล่าว หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับไซต์เหล่านั้น 
ลิงก์จากเว็บไซต์อื่นๆ

ลิงก์ทั้งหมดเพื่อมายังไซต์นี้จะต้องได้รับหนังสือให้ความเห็นชอบจาก RECALL ยกเว้นว่า RECALL ให้ความยินยอมแก่ลิงก์ต่างๆ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ

ลิงก์ดังกล่าวเป็นลิงก์ที่มีแต่เฉพาะข้อความซึ่งมีเพียงชื่อของหน้าหลักของไซต์นี้เท่านั้น
ลิงก์ดังกล่าว "ชี้" ไปยังหน้าหลักของไซต์นี้เท่านั้นและไม่ได้ไปยังหน้าที่ลึกลงไปกว่านี้ 
• ลิงก์ดังกล่าวแสดงหน้าหลักของไซต์ในลักษณะเต็มหน้าจอ กล่าวคือ ไม่ได้อยู่ภายใน "กรอบ" บนลิงก์ของไซต์ที่เชื่อโยงถึงกันนั้น และ
ลักษณะภายนอก ตำแหน่ง และแง่มุมอื่นๆ ของลิงก์ดังกล่าวไม่ได้มีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ (i) ก่อให้เกิดลักษณะภายนอกอันเป็นเท็จว่านิติบุคคลหรือการดำเนินการหรือผลิตภัณฑ์ของนิติบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหรือได้รับการอุปถัมภ์โดย RECALL บริษัทแม่ของตน หรือบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องของตน หรือ (ii) เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายหรือลดทอนค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องกับชื่อและเครื่องหมายการค้าของ RECALL บริษัทแม่ของตน หรือบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องของตน
RECALL ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมแก่ลิงก์นี้ได้ทุกเมื่อโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว
เนื้อหาของบุคคลอื่น
ไซต์นี้อาจจะประกอบด้วยเนื้อหา ข้อมูล หรือสารสนเทศที่จัดหามา ประกาศไว้ หรือเสนอให้โดยบุคคลอื่นผ่านการจัดกรอบหรือเทคโนโลยีอื่น คุณยอมรับว่าทั้ง RECALL และบริษัทในเครือของตนไม่จำต้องรับผิดใดๆ แก่คุณไม่ว่าด้วยสาเหตุใดอันเกิดจากเนื้อหา ข้อมูล หรือสารสนเทศของบุคคลอื่น การที่คุณใช้เนื้อหาของบุคคลอื่นยังอาจจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย RECALL ไม่ได้พิสูจน์ยืนยัน สนับสนุน หรือให้คำรับประกันสำหรับเนื้อหาที่บุคคลอื่นนำเสนอบนเว็บไซต์ของเรา RECALL จะไม่รับผิดชอบต่อการจัดส่งหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการใดๆ ที่จำหน่าย โฆษณา หรือจัดให้มีขึ้นโดยบุคคลอื่นบนเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์อื่นใด หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดๆ ที่บุคคลอื่นนำเสนอนั้นละเมิดกรรมสิทธิ์ใดๆ ของคุณ โปรดติดต่อเรา

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ
• ไซต์นี้และเนื้อหาที่มีอยู่บนไซต์นี้ได้รับการเสนอตาม "ลักษณะที่เป็น" และ "ลักษณะที่มี" และมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ในทางข้อมูลข่าวสารเท่านั้น คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการใช้ไซต์นี้และ/หรือเนื้อหาบนไซต์นี้อยู่ในความเสี่ยงภัยของคุณแต่เพียงผู้เดียว 
• RECALL บริษัทแม่ของตน และบริษัทในเครือตลอดจนบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของตนจะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย อันรวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงแค่การรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ ทั้งนี้จนถึงระดับที่อนุญาตให้มีได้สูงสุดโดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและโดยยกเว้นตามที่ได้รับหนังสือยินยอมโดยชัดแจ้ง 
• คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่าการใช้งานไซต์นี้ อันรวมถึงเนื้อหา ข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่แจกจ่ายโดย ดาวน์โหลดผ่าน หรือเข้าถึงจากไซต์นี้อยู่ในความเสี่ยงภัยของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจำต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ และโดยสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นแก่ธุรกิจของคุณ ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสูญหายของข้อมูลอันเป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล และ/หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าว 
• คุณรับทราบว่า RECALL ไม่ได้ควบคุมข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่บุคคลอื่นเสนอผ่านทางไซต์นี้ RECALL และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อและไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องเกี่ยวกับแม่นยำ ความเป็นปัจจุบัน ความครบถ้วนสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือประโยชน์ของคำแนะนำ ความคิดเห็น คำแถลง หรือเนื้อหาใด หรือของผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่แจกจ่ายหรือจัดให้มีขึ้นโดยบุคคลอื่น ทั้งนี้เว้นเสียแต่ว่าจะตกลงเป็นอย่างอื่นโดยลายลักษณ์อักษร 
• RECALL จะไม่ให้การรับประกันใดๆ ว่าไซต์นี้หรือเนื้อหาในไซต์นี้จะตรงกับความต้องการของคุณ หรือไม่รับประกันว่าไซต์นี้หรือเนื้อหาในไซต์นี้จะไม่สะดุดติดขัด ทันกาล ปลอดภัย หรือไร้ข้อผิดพลาด หรือไม่ให้การรับประกันว่าข้อบกพร่องใดๆ หากมีขึ้นจะได้รับการแก้ไข RECALL จะไม่ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับผลอันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานไซต์นี้หรือเนื้อหาในไซต์นี้ หรือเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่ได้มาโดยการใช้งานไซต์นี้ 
• RECALL จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม โดยกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ และโดยสืบเนื่อง) ซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ใช้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การสูญหายของข้อมูลอันเกิดจากความล่าช้า การไม่จัดส่งเนื้อหาหรืออีเมล ข้อผิดพลาด ช่วงเวลาที่ระบบไม่ทำงาน การจัดส่งเนื้อหาหรืออีเมลผิด ช่วงเวลาที่เครือข่ายหรือระบบล่ม ความเสียหายของไฟล์ หรือการหยุดชะงักของบริการซึ่งเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของ RECALL บริษัทแม่ บริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของตน ผู้ออกใบอนุญาตของตน หรือข้อผิดพลาดและ/หรือการละเว้นอันเกิดขึ้นจากผู้ใช้เอง RECALL จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการรับประกันหรือการรับรองใดๆ ว่าข้อมูลที่ส่งผ่านไซต์นี้จะเป็นความลับ ทั้งนี้ยกเว้นว่ามีการตกลงกันเป็นการเฉพาะโดยลายลักษณ์อักษรและดังที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 
• ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจาก RECALL หรือผ่านทางไซต์นี้ซึ่งก่อให้เกิดการรับประกันใดๆ ที่ไม่ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
• บางรัฐหรือบางประเทศจะไม่ยอมรับข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นของการรับประกันหรือเงื่อนไขบางประการ ดังนั้นข้อยกเว้นบางประการข้างต้นจึงอาจจะไม่ได้นำมาใช้กับคุณ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ไม่มีสถานการณ์ใดเลยที่ RECALL หรือบริษัทแม่ บริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของตน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน หรือผู้จำหน่าย จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งโดยตรง โดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยกรณีพิเศษ หรือโดยสืบเนื่อง อันเกิดจากหรือโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการไม่สามารถใช้งานไซต์นี้ หรือเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่อยู่ในไซต์นี้ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญหายของโปรแกรม ข้อมูล หรือสิ่งไม่มีรูปร่างใดๆ แม้ว่า RECALL ได้รับแจ้งโดยชัดแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้เว้นเสียแต่ว่าจะได้ตกลงกันเป็นการเฉพาะโดยลายลักษณ์อักษร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าการปฏิบัติดังนี้เป็นการกระจายอย่างความเสี่ยงอันสมควรแก่เหตุ 
บางเขตอำนาจศาลจะไม่ยอมรับข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับความเสียหายโดยบังเอิญหรือโดยสืบเนื่อง ในกรณีดังกล่าว ความรับผิดของเราจะจำกัดอยู่ที่รายได้ซึ่งได้รับจากคุณในช่วงสิบสอง (12) เดือนก่อนหน้ามูลฟ้องหรือการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องนี้

การชดเชยค่าเสียหาย
คุณยอมรับที่จะชดใช้ ปกป้อง และคุ้มครอง RECALL บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทที่เกี่ยวข้องของตน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ตัวแทน และผู้จำหน่ายจากการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ค่าเสียหาย และต้นทุนทั้งหมด โดยรวมถึงค่าธรรมเนียมของทนายความที่พอเหมาะพอควรอันเป็นผลมาจากการที่คุณละเมิดเงื่อนไขประการใดๆ เหล่านี้

ทั่วไป
กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะต้องใช้บังคับควบคุมและมีการตีความตามกฎหมายของรัฐจอร์เจียและกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้โดยไม่ก่อให้เกิดผลประการใดอันขัดแย้งต่อบทบัญญัติตามกฎหมาย คุณยอมรับในเขตอำนาจเฉพาะตัวหรือพิเศษเฉพาะของศาลระดับมลรัฐหรือรัฐบาลกลางซึ่งอยู่ภายในรัฐจอร์เจีย

อื่นๆ

ภายใต้บังคับตามข้อกำหนดในข้อตกลงอื่นใดที่ลงนามโดย RECALL สำหรับวัสดุและบริการที่ซื้อผ่านไซต์นี้ ข้อกำหนดเหล่านี้จะประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงโดยทั้งหมดระหว่างคุณกับ RECALL ซึ่งบังคับควบคุมการใช้งานไซต์นี้ของคุณ หากพบว่าบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะต้องถือว่าบทบัญญัตินั้นสามารถตัดออกจากข้อกำหนดเหล่านั้นได้ และจะต้องไม่ส่งผลต่อความถูกต้องหรือความสามารถบังคับใช้ได้ของบทบัญญัติอื่นๆ ที่เหลือ คุณยอมรับว่าค่าข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้หรือการใช้งานไซต์นี้ของคุณจะต้องยื่นฟ้องภายในหนึ่งปีหลังจากที่เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นหรือมิเช่นนั้นจะยื่นฟ้องไม่ได้ตลอดไป

การใช้งานระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ คุณยังยอมรับด้วยว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำและการติดต่อสื่อสารที่กระทำขึ้นหรือส่งผ่านภายใต้บัญชีผู้ใช้ของคุณ และยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่บังคับใช้ในระดับท้องถิ่น มลรัฐ ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยรวมถึงแต่มิได้จำกัดเพียงแค่ข้อจำกัดด้านการส่งออกของสหรัฐอเมริกาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการดำเนินการของคุณบนไซต์นี้ ไซต์นี้มีการควบคุมและดำเนินการในประเทศสหรัฐอเมริกา หากคุณเข้าถึงไซต์นี้จากนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและถูกจำกัดไว้ภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณว่าไม่ให้ปฏิบัติเช่นนั้น โปรดอย่าเข้าถึงหรือใช้งานไซต์นี้